Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Kontakt

e-mail: straszecin.org@o2.pl

konto stowarzyszenia:

BS Żyraków 27 9478 0000 0003 1118 2000 0010

Nasze GG 28063484
Start O nas Statut

PostHeaderIcon Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA MÓJ STRASZĘCIN
Tekst jednolity


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIANIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie w oparciu o statut niniejszy nosi nazwę: Stowarzyszenie MÓJ STRASZĘCIN w dalszej jego części zwane – Stowarzyszeniem .
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r, nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zmianami)

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.

§3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Straszęcin w gminie Żyraków.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§4


1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
2. Dla realizacji swojej misji i celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po wcześniejszym podjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w przedmiocie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków,
a do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§6


Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci ze wskazaniem swojej nazwy i siedziby oraz znaku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Straszęcin.
2)wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
i gospodarczego wsi Straszęcin
3)wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4) troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych mieszkańców.
5)promocja mieszkańców i miejscowości Straszęcin

§8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, konkursów, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
2)szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania
i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
3)organizowanie pomocy, wsparcia i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
4) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
5)organizowanie i wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców;
6)organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Straszęcin ;
7)wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Straszęcin ;
8) popularyzację działań ekologicznych i agrturystyki;
9)ochronę przyrody i krajobrazu;
10)tworzenie nowych miejsc pracy;
11)tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
12)wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
13)prowadzenie klubów, świetlic i placówek opiekuńczo-wychowawczych
14)promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
15)działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
16)prowadzenie działalności wydawniczej;
17)prowadzenie działalności charytatywnej, tworzenie i wspieranie wolontariatu
18)wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
19) współpraca z organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

§9


Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§10


1.Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, posiadające zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.. Kandydat na członka powinien przedstawić rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i wypełnić deklaracje członkowską. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu.
2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia , może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową i merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia, narodowości polskiej lub innej narodowości, nie mający siedziby w Polsce lub stałego zameldowania w Polsce, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
3.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna prawna, lub instytucje szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§11


Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2) uczestniczenia w pracy i działalności Stowarzyszenia
3) udziału w zebraniach, odczytach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
4) zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia

§12


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania czynnego udziału w zebraniach członków Stowarzyszenia
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia
4) opłacanie składek członkowskich
5) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia

§13


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§14


Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu
2) śmierci członka
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
4) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
5) wykluczenie przez Zarząd:
a) na skutek uchwały Zarządu w związku z nieprzestrzeganiem postanowień statutu
b) działań na szkodę Stowarzyszenia

§15


W przypadku pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna


§17


Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych, jeśli członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków.

§18


W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§19


1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów
w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, jeżeli członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni
o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania lub posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej można powziąć- pomimo braku formalnego zwołania- jeśli wszyscy członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej są obecni i nikt
z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wzniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. W razie równości głosów, decydujący głos przysługuje odpowiednio Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków- w obradach Walnego Zebrania Członków, oraz Prezesowi Zarządu lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej- w przypadku obrad tych organów.

§20


W Walnym zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni
2) z głosem doradczym- członkowie wspierający i honorowi

§21


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§22


1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.


§23


1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływanie przez Zarząd; z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie trzech tygodni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

§24


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:
1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
2) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
3) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
4) rozpatrywanie wniosków i postulatów przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej i uchwalenie budżetu
8) uchwalenie wysokości składek członkowskich
9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku

§25


Zarząd składa się z 5 - 7 osób. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd.
Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu.

§26


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes


§26

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§27


Do kompetencji Zarządu należą:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem
2) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
5) przyjmowanie członków zwyczajnych i wykluczanie ich za naruszeniem statutu i postanowień władz Stowarzyszenia
6) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia
7) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia

§28


Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli statutowej działalności, wybranym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego.

§29


Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia i Zarządu, a w szczególności działalności finansowej
2) coroczne składanie pisemnego sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
3) prawo pisemnego wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie
Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
4) składanie wniosków o absolutorium Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§30


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§31


Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) z dotacji i ofiarności publicznej
2) z darowizn, spadków i zapisów
3) z wpływów ze składek członkowskich
4) z subwencji i innych źródeł
5) z innych wpływów w tym z działalności gospodarczej na ewentualność jej prowadzenia

§32


1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków ich rodzin, rodzin pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi".
3. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach jak w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§33


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w imieniu Stowarzyszenia - w szczególności w sprawach majątkowych upoważnia się dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34


Uchwałę o zmianie statutu lub o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych.

§35


Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku Stowarzyszenia

§36


W celu likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

 
Cytat Dnia
Nadzieje uczonych sa pewniejsze niz bogactwo nieukow. ~Demokryt
Dzisiaj jest: Piąek
21 Września 2018
Imieniny obchodzą
Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita,
Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz,
Mira

Do końca roku zostało 102 dni.
Zodiak: Panna

It's early, but Hodges' 6-foot-6, 257-pound frame automatically makes him an intriguing candidate to garner headlines at training camp – for better or for worse. Selected in the sixth round in April, Hodges ran a 4.57 40-yard dash at the NFL combine. Adrian Peterson Jerseys If he flashes his athletic ability and proves to be a consistent receiver, Hodges will excite Vikings fans as a legitimate goal-line threat behind six-year veteran Kyle Rudolph. If he shows his speed but lacks the hands to regularly bring in passes and move the chains, we won't be hearing Hodges' name much in 2017. He's not exactly known to be a well-rounded tight end. But the potential is definitely there.No one needs an outstanding training camp more than Treadwell. All eyes will be on the former first-round pick to see if last year's one-catch tally was a fluke or if he's truly deserving of a “bust" label this early in his career. Good news for Laquon: he'll have Harrison Smith Jerseys the chance to prove himself. Despite how crowded the position may seem, Stefon Diggs and Adam Thielen are Brett Favre Jerseys really the only two locks in the receiving corps. Minnesota signed Michael Floyd, who is suspended for the first four games, and took two receivers late in the draft in Rodney Teddy Bridgewater Jerseys Adams (5th round) and Stacy Coley (7th round). Five-year veteran Jarius Wright is still under contract, as well. Treadwell will need to show he can be a consistent pass catcher and No. 3 option for quarterback Sam Bradford early in training camp, or he'll be buried on the depth Anthony Barr Jerseys chart once again.The offensive line might not be the most exciting position group to watch in Mankato, but it's arguably the biggest unknown on the Vikings heading into the new season. Minnesota selected Elflein early in the third round, making it apparent that general manager Rick Spielman sees him as a solution to patching things up in the trenches. Now it's up to Elflein to respond.